Bliver bedre med alderen: Denne aldersgruppe fik den bedste løn i 2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Er du overrasket over, det er netop den aldersgruppe?

Gennemsnitstimelønnen på det danske arbejdsmarked var 293 kr. i 2022.

Lønnen stiger med alderen og topper i aldersgruppen 50-54 år med en gennemsnitlig timeløn på 324 kr., hvorefter den falder.

Det viser en ny rapport fra Danmarks Statistik.

Timelønnen er opgjort som den standardberegnede timefortjeneste. Der er det, der begrebsmæssigt kommer tættest på den løn, som er aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Lønspredning er størst i aldersgruppen 50-54 år

Den største lønspredning var blandt de 50-54 årige, hvor der var 296 kr. til forskel i timelønnen mellem de 10 procent lavest lønnede og de 10 procent højest lønnede.

Den mindste lønspredning var hos unge under 20 år, der havde en lønspredning på 64 kr. Det var samtidig den aldersgruppe, der havde det laveste lønniveau generelt.

Målt på tværs af alle aldersgrupper var lønspredningen på 264 kr.

For lønmodtagere over 35 år er forskellen på 1. decil, nedre kvartil og median meget lille imellem 5 års aldersintervaller.

Hvorimod påvirkes lønspredningen i disse aldersgrupper af udsving på den øvre kvartil samt 9. decil.

Løngabet mellem mænd og kvinder størst i aldersgruppen 50-54 år

Løngabet mellem mænd og kvinder var i 2022 størst i aldersgruppen 50-54 år, hvor mænds løn var 15,3 procent større end kvinders.

Løngabet på tværs af alle aldersgrupper var 12,2 Løngabet angiver forskellen mellem mænds og kvinders løn set i forhold til mænds løn, når det tages udgangspunkt i den standardberegnede timefortjeneste.

Mænd og kvinder i samme aldersgruppe kan have forskelligt arbejde

Inden for de forskellige aldersgrupper kan der være stor forskel på, hvilke type arbejdsfunktioner mænd og kvinder udfører, og det er derfor ikke altid muligt at sammenligne mænds og kvinders løngab direkte, idet gennemsnittene kan dække over en meget forskellig sammensætning af konkrete arbejdsfunktioner.

Forklaring på lønspredning

Begrebet lønspredning, der anvendes i denne udgivelse, kan forstås som lønforskellen mellem højt- og lavtlønnede inden for en given gruppe. Her defineres højtlønnede som de 10 pct. højest lønnede og lavtlønnede som de 10 pct. lavest lønnede. Dette mål anvendes for at undgå, at meget høje eller meget lave lønninger skævvrider lønspredningen.

Lønspredningen for en given gruppe kan beskrives detaljeret ved at anvende begreber såsom median, kvartil og decil.

Medianlønnen angiver den "midterste" løn. Den er defineret som den løn, der deler gruppen, således at halvdelen af gruppen har højere løn og den anden halvdel har lavere løn. Sagt med andre ord, så tjener halvdelen af lønmodtagerne mere end medianen og halvdelen mindre.

På samme måde angiver den nedre kvartil den løn, som den lavest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller under, mens 1. decil angiver den løn som de 10 procent lavest lønnede ligger på eller under.

Kilde: www.statistikbanken.dk/lons50