Ny park på vej: Bliver dobbelt så stor som Kongens Have

Generelle nyheder

16/04/2024

Foto: By & Havn
Foto: By & Havn

Skrevet af J. Bøgen

En arkitektkonkurrence skal finde det bedste bud på, hvordan man opfylder borgernes ønsker til parken. Nu skal de konkurrerende teams findes.

Spændende grønne landskaber og vild natur, plads til leg og fritidsaktiviteter, flere nye fodboldbaner, og levesteder for grønbroget tudse.

Alt det og meget mere skal Københavns kommende Nordhavnspark rumme til glæde for lokale beboere og for hele København.

Parken kommer til at strække sig over ca. 30 hektar, og bliver dermed mere end dobbelt så stor som Kongens Have.

Nu skal de teams findes, som skal deltage i arkitektkonkurrencen om Nordhavnsparken. Konkurrencen udskrives i slutningen af 2024, men arbejdet med at definere parkens indhold startede for flere år siden sammen med københavnerne.

Sådan er planen blevet til

I 2021 gennemførte Københavns Kommune og By & Havn en omfattende dialog med københavnerne, interesseorganisationer, foreningslivet og mange flere for at finde ud af, hvordan Nordhavnsparken skal bidrage til København.

Det resulterede i mere end 6.600 input, der er samlet i en rapport, som udpeger værdier, pejlemærker og ønsker til parken. Københavnerdialogen kommer til at ligge til grund for arkitektkonkurrencen.

”København skal være en grøn by, hvor naturen er trukket helt ind i københavnernes hverdag. Derfor laver vi en stor ny park i Nordhavn i første parket til vandet. Nu skal vi finde den helt rigtige indretning med plads til gåture med vind i håret, grønne områder, sport og leg, børnesikker badning og boldbaner. Der skal være noget for alle, og jeg glæder mig over, at vi nu for alvor kan trække i arbejdstøjet og skyde projektet i gang,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

En park for alle

Parken skal ligge på spidsen af Nordhavn ud til vandet. Derfor kommer vandet og det maritime også til at spille en naturlig hovedrolle i parkens udtryk.

”Det skal være en park, som skal kunne bruges både af de nuværende og kommende lokale beboere i Nordhavn – og af alle københavnere. Derfor er jeg også rigtig glad for den omfattende borgerinddragelse, der går forud for arkitektkonkurrencen, for det betyder, at vi får en park, der afspejler københavnernes ønsker, og at det bliver et sted, der har den rigtig balance mellem ro og grønt og muligheden for at være aktiv”, siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod.

”Planlægningen af Nordhavnsparken er en helt unik mulighed for at få flere kvadratmeter til både bevægelse, idræt og grønt. Det er sjældent, at man får nye grønne områder i den skala, og for mig er det vigtigt, at parken både kommer til at rumme natur, aktivitet, bevægelse og idræt, så det bliver et fedt sted at være – både for borgerne i Nordhavn og for alle københavnere”, siger kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard.

”Nordhavnsparken får en kæmpestor betydning for livet med naturen i Nordhavn og i København, og er en del af den samlede planlægning af Nordhavn hvor de grønne områder forbindes. Vi har fået en klar retning for parken fra københavnerne og de mange foreninger, interesseorganisationer og andre engagerede samfundsborgere, og nu glæder vi os til at tage det næste skridt mod at gøre parken til virkelighed”, siger Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

Fra By & Havn til Københavns Kommune

Nordhavn udbygges i disse år og omkring 2060, når bydelen er fuldt udbygget, forventes der at være ca. 40.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. Det betyder, at parken skal kunne rumme en række forskellige tilbud til både lokale og alle andre samtidig med, at parken skal kunne ændres efterhånden, som nye behov kan opstå.

By & Havn ejer i dag grunden, som bliver overdraget til Københavns Kommune i 2028, når parken skal anlægges. Det er Københavns Kommune, der sammen med By & Havn udarbejder programmet for den kommende arkitektkonkurrence, ligesom de begge er repræsenteret i dommerkomitéen.

By & Havn bidrager med 95 mio. kr. til anlæggelse af Nordhavnsparken. Øvrige udgifter til anlæg forventes at blive afholdt af kommunen eventuelt med bidrag fra fonde, og efter overtagelsen står kommunen selv for driften af parken. 

Plads til natur og aktiv fritid

Ønsket for Nordhavnsparken er at skabe balance mellem naturen og landskabet og plads til idræts- og fritidsaktiviteter både på kort og længere sigt. Parken skal også tænkes sammen med vandet og områderne omkring, så det udgør en helhed.

Selvom arkitektkonkurrencen endnu ikke er udskrevet, forventes det på baggrund af Københavnerdialogen, at konkurrenceprogrammet bl.a. vil bede om forslag til børnesikker badning, faciliteter til boldbaner og et fælles mødested for parkens brugere, ligesom der vil være fokus på at skabe vild natur, biodiversitet og levesteder for eksisterende dyre- og planteliv.

En del af konkurrencen bliver også at se på, hvordan man kan udnytte parkens arealer til flere forskellige formål, og hvordan terrænet i parken kan bearbejdes, da der er mulighed for at anlægge en bakke på op til 25 meters højde.

Fakta om Nordhavnsparken

 • Parken kommer til at strække sig over ca. 30 hektar, og placeringen bliver på den vestlige del af spidsen af Københavns Nordhavn lige ud til vandet.

 • Dele af arealet i parken skal afsættes til særlige formål, bl.a. skal der etableres en træbeplantet støjvold mod containerhavnen mod øst, der skal være en stensætning langs vandet, og der skal etableres et område til bil- og cykelparkering. Herudover er der ved lov fastlagt mulighed for kuperet terræn i parken, bl.a. med en bakke på op til 25 meter.

 • Københavns Kommune skal sikre levesteder og egnede ynglesteder for grønbroget tudse på op til 11 ha af arealet i parken. Tudsen er beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV og den danske artsfrednings bekendtgørelse. Den er et morgen- og aftendyr og opholder sig på golde steder, hvilket gør det muligt at kombinere åbne arealer, fx stier og klippede græsarealer med tudsen.

 • I 2023 besluttede Københavns Borgerrepræsentation, at Metroselskabet skal arbejde videre med at forlænge metrolinje M4 med to nye stationer til den ydre del af Nordhavn. Næste skridt er at lave en miljøkonsekvensvurdering af linjeføringen, før der træffes endelig politisk beslutning. Det er målet at åbne op for den nye linje til ydre Nordhavn i 2030, og dermed vil der på sigt være metro i nærheden af Nordhavnsparken.

Fakta om proces og arkitektkonkurrence 

 • Der er gennemført en borgerdialog, hvor københavnerne har formuleret værdier, pejlemærker og ønsker til parken. Københavnerdialogen foregik fra august til december 2021 og inddrog københavnere i alle aldre, beboere på Østerbro og i Nordhavn Østerbro Lokaludvalg samt centrale interesseorganisationer. Der blev bl.a. gennemført en borgerpanelundersøgelse, digital inddragelse på SoMe, interviews med bl.a. natur- og idrætsorganisationer, ældreråd og ungeråd og afholdt en naturparkdag på stedet for alle. Processen blev afsluttet med et borgermøde, hvor de foreløbige resultater blev præsenteret og drøftet. Processen har resulteret i over 6.600 forskellige input til parken i forbindelse med de forskellige aktiviteter.

 • Københavnerdialogen ligger til grund for arkitektkonkurrencen.

 • Rammerne for arkitektkonkurrencen skal behandles af hhv. Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Københavns Borgerrepræsentation i april og maj 2024.

 • Arkitektkonkurrencen forventes at blive udskrevet i slutningen af 2024, og vinderen findes i 2025.

 • Dommerkomiteen, der skal udpege en vinder af arkitektkonkurrencen, kommer til at bestå af repræsentanter for Københavns Kommune og By & Havn samt fageksperter, og der vil også være tilknyttet faglige rådgivere.

 • Borgerrepræsentationen skal godkende vinderforslaget.

 • Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur og Fritidsforvaltningen fortsætter processen med borgerdialog, projektering, planlægning.

 • Anlæg af Nordhavnsparken forventes at gå i gang i 2028.