Historisk afgørelse: Ulovlig Bilka stoppes

Generelle nyheder

08/12/22 | 10:27

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Det er De Samvirkende Købmænd og COOP, der har klaget.

Det er kun tre måneder siden, at et flertal i byrådet i Hjørring vedtog et kommuneplantillæg og en lokalplan, som skulle tillade byggeri af en Bilka dagligvarebutik ved siden af den eksisterende A-Z i Hjørring.

Den beslutning blev der imidlertid klaget over, da der – efter klagernes mening – ville blive tale om et hypermarkedslignende indkøbscenter i modstrid med planlovens detailhandelsbestemmelser.

Det skriver De Samvirkende Købmænd i en pressemeddelelse.

"Planklagenævnet finder, at der i den aktuelle sag er forhold, der kan begrunde, at nævnet fraviger hovedreglen om, at en klage ikke har opsættende virkning," skriver nævnet i sin afgørelse og fortsætter:

"Ud fra en foreløbig vurdering på det foreliggende grundlag, kan der efter nævnets opfattelse være en vis sandsynlighed for, at planlovens § 5 m ikke er overholdt i den konkrete sag. Hertil kommer, at det efter nævnets opfattelse kan være vanskeligt at gennemføre en fysisk lovliggørelse, såfremt klageren senere måtte få medhold. Planklagenævnet har derfor besluttet at tillægge klagen opsættende virkning. Afgørelsen betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke må udnyttes, mens klagesagen verserer."

Adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, siger i en kommentar til afgørelsen, at den ikke bare er en understregning af, at DSK og COOP har gjort ret i at klage over byrådets forsøg på at omgå planloven, men at den også giver håb for detailhandlen i Hjørring bymidte og dagligvareforsyningen i oplandet.

"Afgørelsen er også tillidsvækkende i forhold til retstilstanden på dette lovområde, som har været stærkt udfordret af en ulovlig opført Bilka i Horsens og Fields i Ørestaden. Det er og bliver to for mange – en tredje havde været en total underminering af gældende planlovgivning," siger John Wagner.