Hjem > Brevkassen

om tidspunkt for formueopgørelse til helbredstillæg

19. januar 2017 15:29 501

Spørgsmål

For at få helbredstillæg for 2017 må ens formue ikke være større end 84.300 kr . På hvilket tidspunkt af året opgøres dette da det jo er pr. 31/12 2016 det burde opgøres.Men da er papirerne nok ikke klar. Sendes det direkte fra bankerne med oplysning af konto indestående sidst i december eller?
Kan kommunen/skat/udbetaling danmark? selv bestemme en dato og i givet fald hvem bestemmer datoen?

Svar

I henhold til Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte §5,stk 4 ang. opgørelse af formue efter § 1, stk. 2 og 3, lægges de oplysninger fra støttemodtageren til grund, der er registreret i Udbetaling Danmark pr. 1. december i året forud for boligstøtteåret. Indgiver støttemodtageren inden 1. februar oplysning om ændringer heraf pr. 1. januar i boligstøtteåret efter § 8, lægges de ændrede oplysninger til grund fra 1. januar.

Stk. 5. Ved opgørelsen anvendes summen af husstandsmedlemmernes formuer efter § 1, stk. 1 og 2, og den opgjorte formue efter § 1, stk. 3. Er summen negativ, fastsættes formuen til 0.

§ 6. Hvis husstandens samlede aktuelle formue ved årsomregningen 1. januar efter § 43, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte, er formindsket med mindst 100.000 kr. i forhold til den formue, der er opgjort efter § 5, før eller efter eventuelle ændringer efter § 5, stk. 4, 2. pkt., sker opgørelsen i stedet på grundlag af formuens aktuelle størrelse pr. 1. januar, når ansøgeren anmoder herom inden 1. februar.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed